Lög USAH

 105. ársþing USAH, haldið á Blönduósi 23. mars 2023, samþykkir að lög sambandsins verði svohljóðandi:

 

1.gr.

Sambandið heitir
Ungmennasamband Austur-Húnvetninga, skammstafað USAH. Sambandssvæðið er
Austur-Húnavatnssýsla. Heimili þess og varnarþing er á Blönduósi.

2.gr.

Hlutverk USAH er að stjórna
sameiginlegum  íþrótta- og æskulýðsmálum
aðildarfélaganna.  Sambandið annast samstarf um íþrótta- og
æskulýðsmál við sveitar- og bæjarstjórnir og aðra opinbera aðila innan héraðs,
varðveitir og skiptir milli félaganna því fé sem til þess hefur verið veitt í
því skyni, og aðstoða við skipulag, undirbúning og framkvæmd íþróttamóta og
æskulýðsviðburða í héraðinu.  USAH hefur  frumkvæði um
eflingu íþrótta- og æskulýðsstarfs innan héraðs, staðfestir lög/lagabreytingar
aðildarfélaga, heldur utan um staðfest lög félaga, – og fylgist með því að
starfsemi aðildarfélaga fari fram skv. gildandi lögum þeirra og
íþróttahreyfingarinnar í heild. Í því skyni skal USAH hafa fullan aðgang að
bókhaldi og fylgiskjölum aðildarfélaga sinna og ef ástæða þykir til getur
stjórn USAH tilnefnt sérstakan skoðunarmann reikninga fyrir aðildarfélag og
fyrirskipað ítarlega rannsókn á fjárreiðum viðkomandi félags.
Vanræki aðildarfélag að halda aðalfund á tilsettum tíma skal stjórn
sambandsins,  ef þörf krefur, boða til fundarins og sjá um framkvæmd
hans.

 

3.gr.

Rétt til aðildar að sambandinu
hafa öll ungmenna- og íþróttafélög á svæðinu enda séu lög þeirra í samræmi við
lög UMFÍ og ÍSÍ.

 

4.gr.

Óski félag inngöngu í sambandið
skal senda skriflega umsókn þess efnis til stjórnar USAH ásamt lögum félagsins
og félagaskrá minnst 20 meðlima. Stjórn USAH sannreynir að starfsemi og lög
viðkomandi félags samræmist lögum og stefnum ÍSÍ og UMFÍ. Eftir að umsókn berst
staðfestir næsta ársþing inngöngu nýrra aðildarfélaga. Úrsögn aðildarfélags
getur aðeins farið fram á ársþingi. Þeim aðildarfélögum sem eigi hafa tvö ár
samfellt gert skil á árgjöldum eða ársskýrslu, má víkja úr sambandinu, enn
fremur þeim sem að öðru leyti gerast brotleg gagnvart lögum þess. Ákveði
ársþing USAH að víkja félagi úr sambandinu er USAH skylt að tilkynna það til
ÍSÍ og viðkomandi sérsambands.

 

5.gr.

Ársþing USAH
er æðsta vald sambandsins og skal það haldið árlega í febrúar eða mars. Stjórn
USAH annast undirbúning og framkvæmd þess.
Tillögum til lagabreytinga skal skilað til stjórnar minnst mánuði fyrir
ársþing og skal þeirra getið í þingboði.
Þingið skal boðað með minnst tveggja mánaða
fyrirvara, með sannanlegum hætti. Aðildarfélögin skulu hafa haldið aðalfund
fyrir síðast liðið starfsár og skilað inn ársskýrslu, reikningum og félagatali
til stjórnar sambandsins í síðasta lagi 2 vikum fyrir ársþing sambandsins ár
hvert. Skriflegt fundarboð með dagskrá og upplýsingum um tillögur aðrar en
lagabreytingar og mál sem leggja á fyrir ársþing skal senda aðildarfélögum sem
rétt eiga til þingsetu með eigi minna en tveggja vikna fyrirvara. Við atkvæðagreiðslu
almennra mála og í kosningum ræður einfaldur meirihluti en til lagabreytinga
þarf 2/3 hluta atkvæða. Félögin kjósa á aðalfundi fulltrúa til setu á ársþingi
USAH.

Félögin kjósa
2 fulltrúa fyrir fyrstu 75 félaga eða færri,

3 fulltrúar
fyrir 76-125 félaga
4 fulltrúar fyrir 126-175 félaga
5 fulltrúar fyrir 176-225 félaga
6 fulltrúar fyrir 226 og fleiri félaga

Kjósa skal
eftir því félagatali sem gildir fyrir nýhafið starfsár.

 

6.gr.

Ársþing
úrskurðar reikninga sambandsins, er skulu miðast við almanaksárið. Þingið ræðir
og afgreiðir þær breytingartillögur sem borist hafa um starfsemi sambandsins og
ákveður árgjald af félögunum. Þá kýs þingið stjórn sambandsins, skoðunarmenn
reikninga og fastanefndir. Stjórnin hefur úrskurðarvald í öllum deilumálum sem
upp koma á milli þinga en úrskurði hennar má skjóta til næsta þings til
fullnaðarúrskurðar.

 

7.gr.

Á ársþingi hafa aðeins kjörnir
fulltrúar atkvæðisrétt. Auk þeirra eiga rétt til þingsetu og hafa þar málfrelsi
og tillögurétt:

a)
stjórn og varastjórn
b) skoðunarmaður/menn
c) fulltrúar ÍSI og UMFÍ
d) meðlimir fastanefnda
e) Auk þess getur stjórnin boðið öðrum aðilum þingsetu, ef hún telur ástæðu
til. Aðeins sá sem er í félagi innan sambandsins er kjörgengur fulltrúi þess á
ársþingi. Hver þingfulltrúi hefur eitt atkvæði. Allir þingfulltrúar skulu hafa
kjörbréf.

 

 

8.gr.

Uppstillingar- og kjörnefnd

Nefndin skal skipuð formönnum
aðildarfélaga USAH og skal hún starfa ásamt formanni USAH á og á milli
ársþinga. Nefndin skal auglýsa eftir framboðum og tillögum um frambjóðendur til
embætta sem kosið er til á ársþingi héraðssambandsins minnst mánuði fyrir ársþing.

Fyrir þann tíma ber stjórnarmönnum,
sem ekki gefa kost á sér til endurkjörs, að tilkynna nefndinni um ákvörðun
sína. Framboðum til aðalstjórnar skal skilað til nefndarinnar eigi síðar en 2
vikum fyrir ársþing. Nefndin sannreynir kjörgengi framboða.

Uppstillingarnefnd skal í störfum
sínum leitast við að fá fulltrúa ólíkra hópa til trúnaðarstarfa fyrir félagið.

 

9.gr.

Störf ársþings eru þessi:

1.Þingsetning
2. Kosning fyrsta þingforseta sem tekur þegar til starfa.
3. Kosning þriggja manna kjörbréfanefndar og tekur hún þegar til starfa.
4. Kosning annars þingforseta og fyrsta og annars þingritara.
5. Lögð fram skýrsla stjórnar og skoðaðir reikningar.
6. Álit kjörbréfanefndar.
7. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga. Reikningar bornir upp til
samþykktar.
8. Ávörp gesta.
9. Skipun þingnefnda, tillögur lagðar fyrir nefndir. Nefndir taka til starfa.

10. Hvatningarverðlaun USAH
afhent.
11. Tillögur og nefndarálit tekin til afgreiðslu.
12. Önnur mál.
13. Kosningar. Álit kjörnefndar.

a) Kosinn formaður

b) Kosið í stjórn og varastjórn
c) Kosinn skoðunarmaður reikninga til tveggja ára og varamaður hans.
d) Kosið í fastanefndir.
e) Kosinn fulltrúi á Íþróttaþing ÍSÍ.
f) Kosið í ritnefnd Húnavöku skv.13.gr. laga USAH

14. Fundargerð þingsins borin
upp til samþykktar.

15. Þingslit.

Ef lægsta atkvæðatala til að
ná kosningu fellur á fleiri en tilskilið er skal kjósa um þá á ný í bundinni
kosningu. Verði þeir enn jafnir ræður hlutkesti.

 

 

10.gr.

Aukaþing má
halda ef nauðsyn krefur, að mati stjórnar, eða helmingur aðildarfélaga óskar
þess. Allur boðunar og tilkynningarfrestur til aukaþings má vera helmingi
styttri en til reglulegs þings. Fulltrúar á aukaþingi eru þeir sömu og voru á
næsta reglulega þingi á undan og gilda sömu kjörbréf. Þó má kjósa að nýju í
stað fulltrúa sem er látinn, veikur eða forfallaður á annan hátt. Á aukaþingi
má ekki gera laga- eða leikreglnabreytingar og ekki kjósa stjórn, nema
bráðabirgðastjórn ef meirihluti kjörinnar aðalstjórnar hefur sagt af sér eða
hætt störfum af öðrum orsökum, eða stjórnin að eigin dómi orðin óstarfhæf. Að
öðru leyti gilda um það sömu reglur og um reglulegt ársþing.

 

11.gr.

Stjórn sambandsins skal skipuð
fimm mönnum, formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og meðstjórnanda.
Stjórnarmenn skulu kosnir til tveggja ára í senn þannig að ritari og gjaldkeri
séu kosnir annað árið en formaður, varaformaður og meðstjórnandi hitt árið.
Ekki mega vera fleiri en tveir aðalstjórnarmenn úr sama félagi. Á þinginu skal
kjósa fimm varamenn til eins árs: fyrsta, annan og þriðja o.s.frv. Látist
stjórnarmaður eða segi af sér á fyrra ári kjörtímabilsins þá skal á næsta
héraðsþingi kjósa mann í hans stað til eins árs. Skoðunarmenn reikninga
sambandsins skulu vera tveir og skulu þeir vera kosnir hvor sitt árið. Það sama
gildir um vara skoðunarmenn.

12.gr.

Stjórnin fer með
framkvæmdavald, ber henni að vinna eins og kostur er eftir samþykktum ársþings.

13.gr.

Ungmennasambandið gefur út
ársritið Húnavöku. Í ritnefnd sitja ritstjóri og sex ritnefndarmenn og eru þeir
kosnir á ársþingi til eins árs í senn.

 

14.gr.

Fáni sambandsins er ísbjörn
með tveimur húnum á ísjaka. Í bakgrunni fljóta tveir borgarísjakar hvor sínu
megin við ísbjörninn og geislum rísandi sólar stafar frá hafsbrún að baki
ísbirninum.

15.gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi,
með fyrirvara um staðfestingu ÍSÍ og UMFÍ. Um leið falla úr gildi eldri lög
USAH.

 

Lög þessi samþykkt á ársþingi 2023

Lög þessi samþykkt af ÍSÍ 27. September 2023